SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o poslovanju (prijavnice), ki jo skleneta CMT D.O.O. in potnik, ki se prijavlja za določen aranžma. Aranžmaji CMT D.O.O. so namenjeni predvsem mladim, študentom in dijakom, razen če iz vsebine programa/ponudbe ni razvidno drugače. Ko potnik v agenciji, pri pooblaščeni osebi, po telefonu ali preko interneta naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

PRIJAVA IN VPLAČILA

Potnik se lahko prijavi za aranžma v poslovalnicah CMT D.O.O., v pooblaščeni agenciji oz. osebi ali preko interneta. Ob prijavi CMT D.O.O. in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program/ponudbo aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati 30% celotne vrednosti aranžmaja oz. kot je navedeno v program/ponudbi potovanja. Preostali del potnik plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno na prijavnici/pogodbi. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v določenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in CMT D.O.O. ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz V. točke teh splošnih pogojev. V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na CMT D.O.O.-jevih internetnih straneh. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici CMT D.O.O. ali pri pooblaščeni agenciji oz. ko CMT D.O.O. prejme plačilo na transakcijski račun CMT D.O.O.. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve CMT D.O.O., v primeru vračila plačila CMT D.O.O. v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za potovanja, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja oz. predstavniku CMT D.O.O predložiti potrdilo o celotnem plačilu aranžmaja, voucher ali drug dokument, ki nedvoumno dokazuje, da je aranžma v celoti vplačan, v nasprotnem primeru vodja potovanja oz. predstavnik CMT D.O.O. ni dolžan sprejeti potnika na potovanje oz. aranžma. V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije, CMT D.O.O. za vsako prijavo zaračunava prijavnino, ki pokriva administrativne stroške prijave. Višina prijavnine znaša 10 eur na osebo oz. 5% skupnega zneska aranžmaja, razen če v programu ni navedeno drugače. V primeru, da potnik pri prijavi preko spletnih strani uporabi plačilno sredstvo PayPal, se znesku, ki ga potnik plačuje, prišteje 3,5% kot nadomestilo za stroške plačilnega prometa (payment fee).

Prijavnico-pogodbo o potovanju potnik prejme na prodajnem mestu ob sklenitvi rezervacije oz. preko e-maila v kolikor je bila prijava sklenjena izven poslovnih prostorov CMT D.O.O.. V kolikor bi potnik želel, da se mu dokumentacija natisne in pošlje po pošti, CMT D.O.O. zaračuna stroške tiskanja in pošiljanja v višini 5€.

CENE ARANŽMAJA

Cene aranžmajev so določene v programu/ponudbi in veljajo od dneva, ko je program/ponudba objavljena. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (zaradi sprememb v menjalnem tečaju, sprememb tarif prevozov, sprememb cen goriva…). O morebitnih spremembah cen CMT D.O.O. potnika obvesti najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8%, lahko potnik brez stroškov odstopi od pogodbe, vendar najkasneje 2 dni po prejemu obvestila o spremembi cene. CMT D.O.O. lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na kraju samem in kot predvideva program/ponudba. V tem primeru CMT D.O.O. nastopa le kot informator, potnik pa vse morebitne reklamacije uveljavlja na kraju samem in pri organizatorju storitev (v tujini).

Če v program/ponudbi ni določeno drugače, so v ceno aranžmaja vključene prevozne, namestitvene, gostinske in/ali druge turistične storitve ter organizacija potovanja in DDV. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljne oz. drugačne sobe, kot so predvidene v programu, posebna prehrana, opcijski izleti…) ali pa so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine). Te storitve potnik plača posebej. Potnik ob prijavi lahko navede želje po posebnih storitvah, ki jih, kadar so te mogoče, doplača k ceni aranžmaja. Posebne storitve potnik plača ob prijavi, lahko pa med samim potovanjem doplača (v ustrezni valuti) vodji potovanja oz. predstavniku CMT D.O.O. v kraju, kjer se storitve opravljajo, v kolikor je v programu/ponudbi tako navedeno.

KATEGORIZACIJA STORITEV IN NO NAME NAMESTITVE

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorizacija objektov), navedene v programih CMT D.O.O., za posamezne aranžmaje, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije CMT D.O.O., zato CMT D.O.O. zanje ne odgovarja, razen kadar je posebej označeno, da gre za oceno CMT D.O.O.. V kolikor v programu/ponudbi ni naveden naziv namestitvenega objekta (apartmaja, hotela, …), si CMT D.O.O pridržuje pravico, da potnika obvesti o imenu namestitvenega objekta ob prihodu na destinacijo. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj:

-kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji),

-tip sobe,

-storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive ...)

-kraj / lokacijo nastanitve.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v tri- in štiri-posteljnih sobah (te imajo lahko tudi dodatna ležišča). Na vseh programih je obvezno plačilo povratne kavcije (od 10€ – 50€ na osebo).

POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA

Sprememba rezervacije po sklenitvi pogodbe o potovanju (po prijavi), se obravnava kot odjava od programa tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. V kolikor je sprememba manjša oz. ne vodi v spremembo bistvenih postavk pri aranžmaju, zaradi katerih bi nastali dodatni stroški ali onemogočili izvedbo potovanja, lahko CMT D.O.O. spremembo potrdi, vendar zaračuna administrativni strošek spremembe:

-do 30 dni pred odhodom 15€

-29-10 dni pred odhodom 30€

-manj kot 10 dni pred odhodom spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odjava potnika od potovanja.

V kolikor sprememba rezervacije povzroči še dodatne stroške, jih CMT D.O.O. potniku zaračuna poleg administrativnih stroškov spremembe.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima CMT D.O.O. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Če v programu oziroma na prijavnici za določen aranžma ni drugače določeno, veljajo naslednji odpovedni roki:

 

Za individualne in razpisne aranžmaje (Collegium):

– do 30 dni pred odhodom administrativni stroški 20 EUR,

– od 29 do 22 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja,

– od 21 do 15 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja,

– od 14 do 8 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja,

– od 7 do 1 dan pred odhodom 80% cene aranžmaja,

– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

 

Za programe, ki so narejeni za skupine (Mondial, Cooltura):

– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 40 EUR,

– od 90 do 61 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,

– od 60 do 30 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja,

– od 29 do 1 dan pred odhodom 90% cene aranžmaja,

– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

 

Za turistične storitve v okviru festivalov (Croatia Music Festivals, Travel2Ultra):

– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 30% cene aranžmaja,

– od 90 do 61 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,

– od 60 dni do odhoda 100% cene aranžmaja.

 

Za programe, ki so narejeni za skupine (Erasmus Nation):

– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 30% cene aranžmaja,

– od 90 do 61 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja,

– od 60 do 46 dni pred odhodom 70% cene aranžmaja.

– od 45 dni do odhoda 100% cene aranžmaja.

 

V primeru, da potnik ne nastopi storitve v času, ki je naveden v programu, obvestilu o odhodu ali voucherju, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju in se odpoveduje pravici do vračila vplačanega zneska oz. pripadajoče razlike. To ne velja v primeru, da je v roku javil “late check in” ali spremembo na rezervaciji. Za odstop od pogodbe o potovanju se šteje, če potnik ne opravi check-ina v namestitven objekt na dan prihoda po pogodbi do 19.ure razen, če je na program / obvestilu o odhodu / voucherju navedeno drugače; se ne pojavi na odhodu prevoznega sredstva (avtobus, vlak, letalo, ladja) ob uri, ki je navedena v programu / obvestilu o odhodu / voucherju; ali ne prevzame naročene druge storitve v času, ki je naveden v program / obvestilu o odhodu / voucherju.

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatke ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave se potnik odpoveduje pravici do vračila vplačanega zneska oz. pripadajoče razlike. Ne glede na lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov.

V primeru, da se prijavljeni ne more udeležiti potovanja, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem da se organizator s tem strinja. Zamenjava imena je možna samo osebno na prodajnem mestu CMT d.o.o. ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokunentov obeh oseb oz. ob izpolnitvi obrazca. V tem primeru bo CMT D.O.O. bremenil potnika le za stroške spremembe. V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov. Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato CMT D.O.O. v primeru odpovedi potovanja s strani potnika ravna po določilih o potnikovi spremembi ali odpovedi potovanja. V primeru, ko je organizator aranžmaja druga turistična agencija, katere pooblaščeni zastopnik je CMT D.O.O., veljajo njeni splošni pogoji poslovanja.

ODSTOPNINA IN ZAVAROVANJE RIZIKA OPOVEDI

Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje rizika odpovedi potovanja pri pogodbeni zavarovalnici za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica vrne del vplačanega zneska. Za zavarovanje veljajo pogoji K-TUR-CMT/18, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pomembno: Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

Ne glede na plačano odstopnino ima potovalna agencija v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Če potnik odpove potovanje zaradi višje sile ter ni vplačal rizika odpovedi, ima potovalna agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

CMT D.O.O. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja zaradi neizogibnih in / ali izrednih okoliščin zaradi katerih ne more izpolniti pogodbe o potovanju oz. če se ni prijavilo najmanjše število oseb za izvedbo potovanja:

-20 dni pred odhodom pri potovanjih daljših od 6 dni

-7 dni pred odhodom pri potovanjih, ki trajajo 2 – 6 dni

-48 ur pred odhodom pri potovanjih, krajših od 2 dni

 

Če v programu ni določeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov na določenem prevoznem sredstvu naslednje:

– za potovanja z avtobusom najmanj 40 potnikov,

– za potovanja na rednih letalskih linijah najmanj 20 potnikov,

– za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami najmanj 80% zasedenost.

 

V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim potnikom, vrne pa jim celoten vplačani znesek. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za CMT D.O.O. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe dneva ali časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda uporabljenih prevoznih sredstev ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravna nesreča ali drugi nepredviden vzroki, na katere CMT D.O.O. ne mora vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Ker CMT D.O.O. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa, lahko v teh primerih potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. Potovalna agencija CMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če se potnik ne drži pravil obnašanja, ki veljajo na določenih vrstah prevoza oz. nastanitvenih objektih, s tem ogroža počutje in zdravje ostalih potujočih ter onemogoča izvedbo programa izvajalcu s strani agencije.

CMT D.O.O. lahko zaradi premajhnega števila prijavljenih ali drugega utemeljenega razloga odpove storitev, ki ni sestavni del paketa in / ali se prodaja kot neobvezno doplačilo (avtobusni prevozi,…), v kolikor storitve, ki so sestavni del paketa pa ostanejo nespremenjene.

POTNI DOKUMENTI

Potniki, ki se prijavijo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopijo v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo s posebnimi dokumenti (vizumi), si je potnik dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti te dokumente. Prav tako si morajo potniki, ki niso državljani EU, urediti vse potrebne potovalne dokumente, ki jih zahtevajo države, v katere potujejo. Nepolnoletni potniki so dolžni urediti vso potrebno dokumentacijo za prehod nepolnoletnih oseb preko državnih meja. Če potnik naštetih obveznosti ne izpolni oz. se zaradi neurejenih dokumentov ne more udeležiti potovanja ali ga mora iz istih razlogov prekiniti, se CMT D.O.O. ravna po določilih o potnikovi spremembi prijave in odpovedi potovanja (glej točko V). V primeru, da CMT D.O.O. posreduje pri urejanju vizuma za potnika, agencija ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri urejanju ni všteto v ceno in se plača posebej, stroškov posredovanja pa agencija v nobenem primeru ne vrača.

 

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeli ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten zdravstveni predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju. Zavrnitev le-tega ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. CMT D.O.O. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, ki bi nastali zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa.

PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Potovalna agencija CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage naslovi potnik sam na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. CMT D.O.O. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih oziroma iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.).

IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika CMT D.O.O.. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

REKLAMACIJE

Vsak potnik imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve oz. neskladja s pogodbo o potovanju. V skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov je potnik dolžan vse nepravilnosti in odstopanja od dogovorjenega in vplačanega aranžmaja takoj sporočiti izvajalcu storitev ali lokalnemu predstavniku na sami destinaciji.  V kolikor tega ne stori, po prihodu domov ne more podati pisne pritožbe v primeru, da pomanjkljivosti niso bile v celoti odpravljene. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 60 (šestdesetih) dneh po končanem potovanju. V primeru, da potnik rok za vložitev reklamacije zamudi, CMT D.O.O. le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije CMT D.O.O. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki bi jo podpisalo več potnikov – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zahteve. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnine ali drugemu zahtevku, mora potnik predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe, o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja (npr. potrdilo o vplačilih). Če je po krivdi CMT D.O.O. prišlo do neizpolnjevanja programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima CMT D.O.O. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa.

INFORMACIJE

CMT D.O.O. ne prevzema odgovornosti za katerokoli informacijo na prijavnih mestih, ki ni v skladu z opisi storitev v programu. Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo CMT D.O.O. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi CMT D.O.O. pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, CMT D.O.O. ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.

Navodila in Posebni pogoji ter informacije objavljene na prodajnih mestih in spletnih straneh, veljajo za vse aranžmaje in so sestavni del Splošnih pogojev.

Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

ZAVAROVANJA

Cene aranžmajev, če v programu ni določeno drugače, vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, ne vključujejo pa zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da morajo potniki za zavarovanje poskrbeti sami. Za potovanja v tujino priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Prav tako v ceno aranžmaja ni vključeno zavarovanje rizika odpovedi, ki ga potnik lahko vplača samo ob prijavi. Tako v primeru smrti ali bolezni potnika oz. bližnjih sorodnikov, zavarovalnica na podlagi ustreznega potrdila (zdravniško potrdilo, mrliški list) vrne večino vplačanega zneska, ki bi ga drugače izgubil, če se iz zgoraj navedenih razlogov ne bi mogel udeležiti izleta. Splošni pogoji zavarovalnice, ki sklepa ustrezna zavarovanja, so na voljo na prodajnem mestu.

CMT D.O.O. nudi zavarovanja v sodelovanju z Zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d.:

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE (splošno)

Posebni pogoji veljajo za določene turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za potovanja, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno. Posebni pogoji so del programov / ponudbe, na katere se nanašajo.

OBVESTILO O ODHODU

Za potovanja v organizaciji CMT D.O.O.O. potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja, vendar CMT D.O.O. v primeru tiskanja in pošiljanja po pošti zaračuna stroške tiskanja in pošiljanja v višini 5€. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB

Če je katerakoli od oseb, ki potuje v tujino v organizaciji CMT D.O.O. v času izvedbe potovanja mlajša od 18 let, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katerim/o starši ali skrbniki mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji CMT D.O.O.  na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj, ne more potovati s CMT D.O.O.  in CMT D.O.O.  si pridržuje pravico, da jo odslovi pred odhodom brez posebne odškodnine.

PRODAJA VSTOPNIC

Z nakupom vstopnice pri CMT D.O.O. kupec sprejema hišna pravila lokacije prireditve kot tudi pogoje sodelovanja med CMT D.O.O. in organizatorjem prireditve. Ob zapustitvi lokacije prireditve vstopnica izgubi svojo veljavnost. Neupoštevanje hišnih pravil in zloraba vstopnice se kaznuje in osebo odstrani s prizorišča. V takih primerih vstopnice ni mogoče vrniti. V primeru popolne ali delne odpovedi ali preložitve prireditve veljajo roki in pogoji posameznega organizatorja. Informacijo o tem kupec vstopnice dobi pri organizatorju ali na prodajnem mestu, kjer je vstopnico kupil. CMT D.O.O. je le posrednik pri prodaji vstopnic in ne odgovarja za vračilo denarja. Manjše oz. objektivno upravičene spremembe zasedbe ali programa so pridržane. V primeru odpovedi, preložitve prireditve ali spremembe zasedbe ni povračila stroškov (t.j. prihoda, hotela). Obiskovalec ob TV prenosih dovoljuje neomejen čas snemanja brez zahteve nadomestila za oddajanje s strani TV organizacije, ki producira film in je posnela obiskovalca med ali v kontekstu prireditve in dovoljuje uporabo vseh tehničnih sredstev za obdelavo filma.

Vnos naprav za snemanje zvoka in slike, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, pirotehničnih sredstev in drugih stvari, navedenih v hišnih pravilih lokacije prireditve, je prepovedan.

PREPRODAJA, PONAREJANJE ali KAKRŠNAKOLI DRUGA OBLIKA ZLORABE VSTOPNIC NI DOVOLJENA in JE KAZNIVA!

- Hranite vstopnico, kot da je gotovina.

- Barkoda je unikatna in je veljavna le ob prvem skeniranju, vsako nadaljnje kopiranje in vsak nadaljnji prehod ni mogoč.

- Ob izgubi zamenjava ni mogoča.

Kupec vstopnice mora vstopnico zavarovati pred nepooblaščenim dostopom. CMT D.O.O. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale zaradi posredovanja, posredovanja informacij, kopiranja. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe ne dovoli vstopa imetnikom vstopnic z identično barkodo. Morebitni reklamacijski zahtevek kupec vstopnice pošlje v zakonsko predvidenem roku.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

CMT D.O.O. vse podatke o potnikih varuje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) oziroma pripadajočo domačo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
.

Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v CMT D.O.O.. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih CMT D.O.O. zbira od potnikov, uporabnikov spletnih strani CMT D.O.O.. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov

Kazalo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5. Pravne podlage
6 Varovanje osebnih podatkov
7. Pravice uporabnikov
8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
9. Uporaba piškotkov
10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
11. Pravno obvestilo

1. Upravljavec zbirk osebnih podatkov
CMT D.O.O., Šmartinska c. 152, Ljubljana.
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@cmt.si.

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani, so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• podatki o naročenem aranžmaju ter morebitnih dodatnih naročenih storivah;
• podatki o plačniku aranžmaja, če se razlikujejo od podatkov o potniku;
• podatki o plačilu (vrsta plačila, plačilni podatki);
• morebitne potnikove opombe oziroma posebne zahteve;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov, so:
• podatki o tem, katere strani je uporabnik obiskal na portalu oziroma kako daleč v postopku nakupa aranžmaja je prišel;
• podatki, ki jih posreduje uporabnikov brskalnik oziroma mobilna naprava, kot so npr. uporabnikov IP naslov, lokacijski podatki, identifikator naprave (IMEI številko, MAC naslov), podatki o brskalniku, podatki o tem, kako je potnik prišel na spletno stran, operacijski sistem;
• podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;
• čas in trajanje obiska;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• e-poštni naslov;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
• katere strani je obiskal na portalu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
• IP naslovi uporabnika
• podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;;

Pridobljeni podatki o telefonskih klicih, e-poštnih sporočilih, oziroma klepetih preko naših spletnih strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• vaša telefonska številka, e-poštno sporočilo, oziroma vzdevek in IP naslov;
• vsebina vašega sporočila.

Pridobljeni podatki o udeležncih nagradnih iger in anket, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• ime;
• starost;
• e-poštni naslov oziroma telefonska številka;
• podatki, potrebni za izvedbo nagradne igre oziroma ankete.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov in uporabnikov spletnih strani, uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger in anket;
• za statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizirater ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke potnikov hranimo še pet (5) let od zaključka aranžmaja (zastaralni rok za uveljavljanje odškodninskih odgovornosti iz potovanja po drugem odstavku 352. člena Obligacijskega zakonika). Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

Osebne podatke v drugih zbirkah hranimo pet (5) let po njihovem vnosu, oziroma do prenehanja obstoja zakonske podlage oziroma zakonitih interesov za njihovo nadaljnjo hrambo. Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

V kolikor hramba temelji na privolitvi posameznika, po preklicu te privolitve njegove osebne podatke v 15 dneh učinkovito in trajno izbrišemo.
5. Pravne podlage

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo svojih osebnih podatkov, ki jih je navedel v prijavnici, z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter za komuniciranje s potnikom v zvezi s pogodbenim oziroma predpogodbenim razmerjem. V primeru, da potnik kot plačnik potovane naroči tudi za druge potnike, se dalje šteje, da je pred tem pridobil tudi soglasje drugih potnikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov v te namene.

Prav tako se šteje, da potnik s podpisom pogodbe privoli tudi v uporabo podatkov iz prijavnice za namene neposrednega trženja (obveščanja o ponudbi upravljavca in njegovih poslovnih partnerjev), segmentacije kupcev, statistične obdelave in raziskave trge. Privolitev velja do preklica, ki ga potnik lahko poda osebno pri upravljacu, po telefonu, po pošti oziroma po e-pošti. V kolikor potnik obdelave podatkov v te namene izrecno ne želi, lahko to izjavi že kot opombo v prijavnici za potovanje.

Neposredno trženje ponudb upravljavca po e-pošti je dovoljeno tudi na podlagi 72. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) oziroma 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Obvestila se pošilja periodično in so jasno označena kot taka. Prejemniku se skozi ustrezno povezavo v vsakem sporočilu zagotovi jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne nadaljnje prejemanje sporočil.

Neposredno trženje, segmentiranje kupcev na podlagi njihovih preteklih nakupov oziroma izkazanega interesa za nakupe ter izvajanje statističnih obdelav in raziskav trga so dovoljeni tudi zato, ker so potrebni za dosego zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec. Upravljavec si kot vsako drugo podjetje prizadeva, da bi svojim strankam oziroma potencialnim strankam ponudil boljše in bolj usmerjene ponudbe, ter jih s tem prepričal k naročilu novih oziroma dodatnih storitev. V ta namen tudi zbira podatke o uporabi svoje spletne strani, e-poštnih sporočil oziroma drugovrstnih sporočil. Upravljavec pri tem ugotavlja, da je tovrstna praksa običajna tudi pri drugih podjetjih v braži oziroma širše, obenem pa ne zaznava, da bi jo državni nadzorni organ v svojem dosedanjem delu bistveno omejeval ali prepovedoval (vsaj kot to izhaja iz letnega poročila državnega nadzornega organa oziroma njegovih sporočil za javnost). Obenem upravljavec izpostavlja, da imajo posamezniki znatne možnosti, da skozi ustrezne nastavitve v svojih profilih pri oglaševalskih posrednikih (Google, Facebook) ustrezno zamejijo možnosti uporabe svojih podatkov za namene neposrednega trženja. Posledično upravljavec. ocenjuje, da pri teh aktivnostih ne pride do situacije, da bi nad njegovimi zakonimiti interesi ponuditi čim boljšo storitev prevladali interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje.

Upravljavec pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen če bo to potrebno za samo izvedbo aranžmaja (npr. ponudnikom turističnih zmogljivosti, kot navedeno spodaj v točki o pogodbeni obdelavi), za izpolnitev sodne odredbe ali podobnega zahtevka pristojnih organov, oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov upravljavca.
7. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti dostop do njegovih osebnih podatkov;
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani, ter še v nekaterih drugih primerih, ter možnost ugovora, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upraljavca;
• Dati možnost začasno omejiti obdelavo osebnih podatkov v določenih primerih;

• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh izbrisal vaše osebne podatke, kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga..
Pravice iz gornjega seznama lahko posameznik uveljavlja tako, da nam piše na naslov CMT D.O.O. , Šmartinska c. 152 oziroma po e-pošti na naslov info@cmt.si. V svoji zahtevi mora navesti svoje identifikacijske podatke, vsebino zahteve, ter utemeljitev zahteve. Odgovori bo posredovan v v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov CMT D.O.O. , Šmartinska c. 152, Ljubljana ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščen, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si).

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@cmt.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke o potnikih posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer za:
• izvedbo posamezne storitve iz turističnega angažmaja;
• vodenje podatkov o strankah (CRM),
• e-mail marketing sistem
• sistem za marketinško avtomatizacijo.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

9. Uporaba piškotkov
Kot uporabniki spletnih strani se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari
· Firefox
· Opera

11. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na spletnih straneh CMT D.O.O. so last družbe CMT D.O.O.. Brez dovoljenja podjetja CMT D.O.O. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. CMT D.O.O. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na spletnih straneh CMT D.O.O...

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah v programih CMT D.O.O. je vključen davek na dodano vrednost. Vsak potnik s prijavo na potovanje dovoljuje CMT D.O.O uporabo fotografij in video posnetkov s potovanja (na katerih je posnet dotični potnik) v promocijske in komercialne namene. Vrednostni boni, ki jih CMT podeljuje v promocijske namene, so vnovčljivi izključno na redne prodajne cene, razen če je na bonu navedeno drugače. CMT D.O.O. ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. CMT D.O.O. ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnim pogojem starejšega datuma.

Dodatek 1: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM “ABSOLVENT”

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM “ABSOLVENT”

Ti posebni pogoji veljajo za potnike, prijavljene na program Absolvent, v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, sicer veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji in navodila za potovanja CMT, potovalne agencije, d. o. o.

 

I.REZERVACIJA IN PLAČILO

Potnik se lahko prijavi na aranžma v poslovalnicah CMT d. o. o. ali pri predstavnikih agencije. Ob prijavi CMT d. o. o. in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju, ali se sklicuje na program aranžmaja, v katerem so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. Za program Absolvent veljajo naslednji plačilni pogoji:

 • Potnik mora ob prijavi plačati 30% vrednosti aranžmaja.
 • Potnik mora do 1.6.2018. skupaj poravnati najmanj 60% vrednosti aranžmaja,
 • Preostali del potnik plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja.

 

V primeru, da potnik plačilnih pogojev ne upošteva, se upošteva, da je odpovedal aranžma in CMT d. o. o. ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz II. točke posebnih pogojev in navodil za program Absolvent.

 

 1. POTNIKOVA ODPOVED

Vsaka sprememba oz. zamenjava programa po sklenitvi pogodbe o potovanju (po prijavi) se obravnava kot odjava od programa, tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima CMT d. o. o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Za program Absolvent veljajo naslednji odpovedni roki:

 

– do 1. 4. 2018 prijavnina v višini 10 EUR,

– od 1. 4. 2018 do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 40 EUR+ 10 EUR prijavnina,

– 90-60 dni pred odhodom 60 % cene aranžmaja,

– 60-30 dni pred odhodom 80 % cene aranžmaja,

– 29-1 dan pred odhodom 90 % cene aranžmaja,

– na dan odhoda in po odhodu 100 % cene aranžmaja.

 

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatke ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave, se potnik odpoveduje pravici do vračila razlike. Ne glede na zgoraj navedeno lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov.

V primeru, da se prijavljeni ne more udeležiti potovanja, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem, da se organizator s tem strinja. Zamenjava imena je možna samo osebno na prodajnem mestu CMT d. o. o. ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokumentov obeh oseb oz. ob izpolnitvi obrazca, objavljenega na spletni strani CMT d. o. o. V tem primeru bo CMT d. o. o. bremenil potnika za stroške spremembe in za morebitne dodatne stroške, ki bi jih sprememba imena povzročila (stroški sprememb pri letalskih, ladijskih prevoznikih ipd.). V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov.

Dodatek 2: POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA PROGRAM “TOMORROWLAND WINTER”

General Terms and Conditions

By purchasing an admission ticket for Tomorrowland Winter, visitors automatically agree to the General Terms and Conditions, prepared by TL Winter bvba (hereinafter: the Organiser).

Tomorrowland Winter opening hours

Saturday March 9th 2019

12h00 – 00h00

Sunday March 10th 2019

12h00 – 00h00

Monday March 11th 2019

12h00 – 00h00

Tuesday March 12th 2019

12h00 – 00h00

Wednesday March 13th 2019

9h00 – 02h00

Thursday March 14th 2019

9h00 – 02h00

Friday March 15th 2019

9h00 – 02h00

You can check in until 23h30. It is not possible to enter the festival grounds after 23h30.

The opening hours will be different for each stage and will be available in the line-up. Outside the opening hours of a stage, the stage area will not be accessible to the public. From Saturday March 9 until Tuesday March 12 only a limited number of stages will be accessible.

The Organiser reserves the right to refuse admission to the festival to visitors who wish to enter the Tomorrowland Winter grounds after 23h30. This also applies if a visitor already has a valid admission ticket. Only visitors who are in the possession of a Tomorrowland Bracelet registered in their name will be admitted to Tomorrowland. 

ARTICLE 1

1.1 Anyone entering the Tomorrowland Winter grounds declares to have agreed to these General Terms and Conditions upon purchasing their tickets.

1.2 Anyone who fails to comply with these General Terms and Conditions may be refused admission to or removed from the Tomorrowland Winter grounds. The Organisation reserves the right to ban anyone who fails to comply with the General Terms and Conditions admission to Tomorrowland Winter for the next five years.

ARTICLE 2

2.1 All visitors who present themselves at the entrance of the Tomorrowland Winter grounds must have a valid Tomorrowland Winter bracelet registered in their name.

2.2 A Tomorrowland Winter bracelet gives access to one (1) person. All visitors in the possession of a Tomorrowland Winter bracelet enter the Tomorrowland Winter grounds at their own risk.

2.3 The minimum age for Tomorrowland Winter is 18 years. There will be no exception to this rule, not even if the person concerned is accompanied by a parent, guardian and/or other adult.

2.4 If a visitor exits the Tomorrowland Winter grounds after 23h30, re-entry on that same day is not possible for security reasons. The Tomorrowland Winter ticket will not be reactivated until the next day. 

2.5 The Organiser reserves the right to prosecute any holder of forged Tomorrowland Winter tickets or bracelets.

ARTICLE 3

3.1 Tomorrowland Winter tickets or bracelets are neither refundable nor exchangeable for another type of ticket.

3.2 In the event of loss or theft of the Tomorrowland Winter bracelet, it will not be replaced or refunded. Visitors are responsible for their own bracelets.

ARTICLE 4

4.1 All registered, valid, and activated Tomorrowland Winter bracelets must be scanned upon entering the festival grounds.

4.2 The Organiser and/or official ticket seller reserve the right to verify the identity of the festival visitors upon entering the Tomorrowland Winter grounds. Any visitors who are unable to identify themselves will be refused admission to the Tomorrowland Winter grounds, without any right to a refund of the purchase price. A valid proof of identity is: a valid identity card, passport or driving licence.

The name on the proof of identity must be the same as the name in which the bracelet is registered. Copies of identity papers are not accepted. 

4.3 The Organiser will send all Tomorrowland Winter bracelets in advance starting in early February 2019 to the stated address or these must be collected at the Tomorrowland Winter Will Call Box Office. It is not possible to change names and addresses after purchase. All purchases are final. If lodgings or packages are purchased via channels other than official Tomorrowland Winter channels, the bracelets and/or tickets may be sent to the owner of the accommodation.

4.4 Lost or damaged bracelets will not be refunded. If, for any reason whatsoever that is beyond the Organiser's control, Tomorrowland Winter bracelets do not reach the intended address, the Main Buyer must contact the Organiser so that the Organiser can arrange for collection at the festival. In the latter event, the bracelets and treasure cases will be sent to the Main Buyer and the Main Buyer will not be entitled to a new treasure case nor receive a refund for the treasure case fee.

ARTICLE 5

5.1 Tomorrowland Winter’s standing rules will be in accordance with the locally applicable rules. Tomorrowland Winter’s standing rules will be available at the entrance and are part of these General Terms and Conditions.

ARTICLE 6

6.1 All visitors in the possession of a valid Tomorrowland Winter ** who wish to enter the Tomorrowland Winter grounds must have the personal bracelet validated. Visitors may be searched or patted down by security personnel before being allowed admission to Tomorrowland Winter.

6.2 Security personnel may ask ticket holders of the same sex to subject themselves to a pat down and/or search of their clothes and luggage in order to intercept banned objects. If any banned objects are found, the security personnel will be entitled to confiscate the object and to refuse the owner admission to the festival. This will always be done in accordance with the locally applicable laws.

ARTICLE 7

7.1 Access control is in conformity with the locally applicable laws and is aimed at preventing weapons or hazardous objects that may disrupt the proper Tomorrowland Winter experience or put the safety of the visitors at risk from entering the grounds.

The following objects are banned from the Tomorrowland Winter grounds: 

 • bringing your own food and drinks to Tomorrowland Winter;
 • drugs or other mind-enhancing substances;
 • deodorant or perfume in containers larger than 100ml
 • any other objects (umbrellas, sun screen, camera tripods, laser pens, etc. …) of which the security personnel decide that they pose a risk to the other visitors of the festival;
 • projectiles or explosives in solid, liquid or gas form;
 • flammable products or materials & spray cans;
 • pyrotechnical objects (fireworks, torches, etc.);
 • any other weapons or sharp, pointy objects (sticks, chains, knives, …);
 • banners or items bearing discriminating and/or provocative texts or expressions that may be used in an attempt to disrupt the peace, or that may endanger the safety of the crowd and/or may cause injuries or damage to people and goods;
 • animals (except guide dogs);
 • drones;
 • Ski- and snowboardgear.

7.3 The following objects may be brought onto the Tomorrowland Winter grounds:

 • guide dogs for visually challenged people;
 • disposable or compact photo cameras;
 • telescopic umbrellas without pin (no parasols);
 • plastic tarpaulins and blankets to lay/sit on;
 • sunscreen, cosmetic products, deodorant in containers of up to 100ml;
 • refreshers / vaporisers, small back packs and other bags.
 • selfie-sticks, which when extended are less than 1[m] in length and that are solely intended for photography.  

ARTICLE 8

8.1 Visitors to Tomorrowland Winter are not allowed to:

 • enter zones to which their bracelet does not allow admission (the Comfort zone, press zones, backstage, front of house, stages, etc.);
 • climb on tents, constructions, fences, light bridges, benches, or any other structures on the festival grounds;
 • block entrances, exits and emergency exits;
 • disguise themselves in order to make themselves unrecognisable with the intention of disturbing the peace or putting the safety of the other visitors at risk;
 • sell food, drinks or other products without the express permission of the Organiser;
 • throw or shoot objects in solid, liquid or gas form;
 • smoke where smoking is banned;
 • urinate in public;
 • wear full face masks (masks, morph suits, etc. with the exception of ski masks;
 • park a vehicle without an official parking sticker issued by the Organiser. Cars may be towed at the owner’s expense;
 • tear down, break, or trash decorations;
 • steal decorations or any other material belonging to Tomorrowland and/or Dreamville.
 • make fires;
 • crowd surf.

Violations of this article will be dealt with in accordance with locally applicable laws. 

ARTICLE 9

9.1 Wearing texts, symbols, objects, clothes and/or other (visible) external expressions explicitly representing a political, social movement or group is prohibited. Anything that hints of discrimination, incitement, or racism is strictly prohibited.

ARTICLE 10

10.1 Anyone who is present at the Tomorrowland Winter grounds must obey the instructions and directions of the Organiser or its authorised representatives at the festival grounds at all times, in order to ensure the public order and safety during the festival.

ARTICLE 11

11.1 For safety reasons the Organiser reserves the right:

to interrupt or discontinue the festival;
to prevent visitors at the Tomorrowland Winter grounds from leaving the festival grounds until further notice;
to ask visitors to leave the Tomorrowland Winter grounds;
to refuse visitors admission to the Tomorrowland Winter grounds, even if they possess a valid admission ticket.

11.2 The Organiser may find itself forced to change or alter the festival programme. In this event the admission ticket will remain valid but no admission tickets will be refunded or exchanged.

ARTICLE 12

12.1 The Organiser herewith informs all festival visitors of the fact that the Organiser also collects personal data in order to impede or detect unlawful conduct or to protect rights or enforce the same and for security reasons. These are the following personal data: given name, surname, date of birth and country of residence. If allowed or required by law, the Organiser may share these personal data (given name, surname, date of birth and country of residence) with government bodies or agencies in order to protect and assert its rights or those of third parties or to detect and prevent fraud or other crimes or attempts to commit crimes. Government bodies or agencies may give the Organiser negative advice regarding the admission of a ticket holder to the festival. In that event, the Organiser is authorised to refuse the ticket holder admission to the festival and/or to remove him/her from the festival grounds. In that event, the ticket holder is not entitled to any damages.

12.2 In order to fill your order, the Organiser must share your data with third parties. By accepting these General Terms and Conditions, you expressly give permission for the sharing of your data with the following parties for the following purposes.

12.2.1 The Organiser may share your data for the following purposes:

 • Booking a hotel, train, bus and flight 
 • Cashless top-ups, cashless payments at Tomorrowland Winter and cashless refunds
 • Check-in procedures and hospitality facilities (to enable you to find your way to your bus or shuttle, to make your festival experience easier, to help you check into your accommodation, the festival or a restaurant)
 • Where allowed by law, government agencies may examine criminal records and in the event of a negative advice from these government agencies, ticket holders may be denied admission to the festival. Tomorrowland itself will never gain access to the criminal records, nor will it participate in profiling
 • Customer service by Tomorrowland and their ticket providers
 • Processing and shipment of Tomorrowland Winter bracelets (to ensure that your ticket/bracelet are sent to you)
 • Printing, among other things, paper tickets (only if you receive paper tickets)
 • Reporting and statistics about visitors to Tomorrowland Winter
 • Security, safety and health measures
 • Ticket and payment processing
 • Transaction-related emails from Tomorrowland Winter (such as emails for the personalisation of your tickets, your e-ticket, your payment confirmation, ...)
 • Transport to and from Tomorrowland Winter or to and from hotels/B&B/flat
 • Booking additional activities for Tomorrowland Winter
 • Renting ski equipment
 • Buying a ski pass
 • Booking ski lessons

12.2.2 The Organiser may share your data with the following partners:

 • Booking agencies
 • Partners of Tomorrowland Winter in cashless payments
 • Handling agents and shipping companies
 • Hospitality personnel at check-in points (including airports, hotels, B&Bs, bus stations, train stations and restaurants on the festival grounds)
 • Ski equipment rental companies
 • Companies that organise additional activities (such as a dogsled, swimming pool, curling, ...)
 • SATA
 • École de Ski Français
 • Local and federal governments
 • Mailing companies
 • Operational staff at the festival
 • Payment processing companies
 • Printing companies
 • Health and safety companies and personnel (such as security and first-aid personnel)
 • Ticket providers: Paylogic and Sunweb Group
 • Carriers

12.2.3 If you wish to exercise your right to be forgotten, the Organiser must delete all your personal data and is thus no longer in a position to offer any services for processing your order, nor is the Organiser in a position to grant you admission to Tomorrowland Winter. In that event, your order will be cancelled without any refund.

12.3 By entering the Tomorrowland Winter grounds, all visitors automatically consent to being photographed or filmed and herewith grant the Organiser permission to use and/or broadcast these digital images. The Organiser may use these digital images for promotional and/or commercial purposes related to Tomorrowland Winter. In addition, commercial and/or media and other partners may use these images. Images may furthermore be recorded and stored by the police and/or Organiser for maintaining and enforcing the security on the festival grounds, and to prevent, investigate and punish crimes and breaches of the General Terms and Conditions by establishing the identity of the perpetrators using these digital images.

12.4 Camera surveillance is in place at the Tomorrowland Winter grounds in accordance with locally applicable laws.

12.5 Visitors have the right, free of charge, to oppose the processing of the data by means of a written notice to the Organiser sent to dpo@tomorrowland.com. Visitors may also ask the Organiser in writing, free of charge, to delete, correct or delete their data.

12.5.1 If the Main Buyer wishes to invoke his right to be forgotten, he acknowledges that the Organiser is no longer in a position to process his order nor to grant the Main Buyer admission to Tomorrowland Winter. The Main Buyer will not be entitled to a refund.

12.5.2 If one of the personalised names of the Main Buyer wishes to invoke his right to be forgotten, he acknowledges that the Organiser is no longer in a position to process his order or to grant him admission to Tomorrowland Winter. The Main Buyer will not be entitled to a refund.

12.6 All photographs and film shot by visitors on the Tomorrowland and/or DreamVille grounds may only be used for commercial or public purposes with the prior written consent of the Organiser.

12.7 Visitors to Tomorrowland Winter are not allowed to make or broadcast (semi-)professional (livestream) video and/or audio recordings at the festival grounds without the prior written consent of the Organiser. This prohibition also applies to the use and/or publication of these (semi-)professional (livestream) video and/or audio recordings after the end of the festival without the prior written consent of the Organiser.

12.8 By buying a Tomorrowland Winter ticket, you confirm that you are familiar with and agree to Tomorrowland’s Privacy Policy.

ARTICLE 13

13.1 The Tomorrowland Winter festival grounds are located on the beautiful mountain Alpe D’Huez and the surrounding villages. All visitors to Tomorrowland Winter are required to cooperate with keeping the site clean and tidy, including by using the waste collection points on the festival grounds, the ski runs, and the parking lots. Violations of this article will be dealt with in accordance with locally applicable laws.

ARTICLE 14

14.1 Tomorrowland Winter Ticket

 • A Tomorrowland Winter admission ticket can only be purchased via the following channels: Sunweb Group, Paylogic, SATA and the official Tomorrowland Winter travel partners (who are expressly stated on the website). Purchasing tickets is only possible via a link in the Tomorrowland account that gives access to the ticket shop of Sunweb Group and Paylogic or via SATA or via the official Tomorrowland Winter travel partners.  Tickets that are obtained in a different manner (either through a different channel, or by evading, in any way, the procedure prescribed in the pre-registration link that provides access to the ticket shop) will at all times be cancelled. In other words, never purchase your Tomorrowland Winter tickets via unofficial channels!
 • Tomorrowland Winter tickets can only be purchased after a Tomorrowland account is created.
 • Automated pre-registrations are not permitted.
 • If the nationality registered during the pre-registration does not correspond to the nationality used during the purchase, the change may be considered fraud. In that event, the Organiser reserves the right to cancel your order. 
 • Each E-ticket must be personalised. Unless otherwise stated by the Organiser, this personalisation must take place during the period stated in the confirmation email. The Organiser may annul any tickets that are not personalised within the stipulated period and offer them for sale again. In that event, the purchase price for the ticket will be refunded to the Main Buyer, after deduction of the full service fee of your order. The Payment Fee is never refunded.
 • After personalisation by the Main Buyer, the personalised guests of the Main Buyer will be invited to create a Tomorrowland account on the Tomorrowland website. The purchase will only be final after all guests have created this Tomorrowland account within the time period stated in the confirmation email. As the Main Buyer is responsible for personalising the tickets in the names of people wishing to come to Tomorrowland Winter and who agree to the General Terms and Conditions and the Privacy Policy, he is also responsible for obtaining their confirmation that they are prepared to create a Tomorrowland account. If one of the guests refuses to create a Tomorrowland account, the Organiser reserves the right to cancel this ticket. In this case, the Main Buyer is not entitled to a refund.
 • Following the personalisation period stipulated by the Organiser, the name or address on the ticket may no longer be changed. If the name on the bracelet/ticket does not correspond with the name on the proof of identity, the Organiser may refuse the bearer admission.
 • If bracelets cannot be delivered due to errors in the data provided during the registration and purchase procedure, or because the parcel for some reason cannot be delivered by mail in the country of destination, the shipping costs will not be refunded. The Organiser will also not be required to provide a new Treasure Case. The Main Buyer will be able to collect new bracelets at Tomorrowland Winter.
 • It is prohibited to trade/resell Tomorrowland Winter tickets or bracelets in any way whatsoever without the express permission of the Organiser, nor may they be used for commercial or promotional purposes. The Organiser and/or the official ticket seller also reserve the right to cancel Tomorrowland tickets if it is established that the tickets were purchased illegally or fraudulently via third parties. All expenses relating to the cancellation will be recovered from the buyer. The Organiser reserves the right to take legal action or to pass the case on to the relevant government agencies. 

ARTICLE 15

15.1 All Tomorrowland Winter tickets are inclusive of accommodation.

15.2    A security deposit must be paid for all accommodation for the compensation of any damage to the accommodation. The amount of this security deposit varies per accommodation. Security deposits must be paid upon arrival and will be released upon departure, subject to deduction for any damage. The security deposit will be blocked on your credit card. When booking your accommodation, you automatically agree to the general terms and conditions or the standing rules of the hotel or the accommodation. 

ARTICLE 16

16.1 It is prohibited to distribute flyers or hang up posters within or outside the Tomorrowland grounds during the festival. Violations of this article will be dealt with in accordance with locally applicable laws. 

ARTICLE 17

17.1 Tomorrowland Winter applies a zero tolerance policy in respect of drugs.

17.2 Using, dealing in, or possessing drugs on the Tomorrowland Winter grounds is strictly prohibited. If proof hereof is found, through strict surveillance and inspection, the person involved will be ejected from the Tomorrowland Winter grounds and denied admission for a period of 5 consecutive years.   

17.3 If a visitor is prescribed certain drugs for health reasons, he/she must present a valid medical certificate before being allowed to bring the specific drugs on the Tomorrowland Winter grounds.

17.4 All directions and instructions given by the security personnel must be obeyed immediately. If possession of banned or dangerous weapons is suspected, the security personnel will be entitled to make a search. Refusal to submit to a search may result in being removed from the event.

17.5    Violations of Article 17 will be dealt with in accordance with the locally applicable laws.

ARTICLE 18

18.1 Official Tomorrowland Fashion & Merchandise is only sold on the festival ground or via the official Tomorrowland webstore (store.tomorrowland.com) and in shops selected by TML by Tomorrowland.

ARTICLE 19

19.1 The Tomorrowland Winter grounds provide means to withdraw cash or to pay with debit cards. In addition, machines will be installed from which ‘Pearls’, the official currency of Tomorrowland, may be bought. All food and drinks purchased on the festival grounds must be paid for in ‘Pearls’.

ARTICLE 20

20.1 Lockers may be rented on the Tomorrowland Winter grounds.

20.2 Ski racks will be available on the Tomorrowland Winter grounds. Tomorrowland is not responsible for any damage to or loss of ski equipment. We advise you to not leave ski equipment unattended.

20.3 All visitors expressly agree to indemnify the Organiser against any liability for damage to and/or theft of goods that are stored in a rented locker.

ARTICLE 21

21.1 There are parking facilities near the Tomorrowland Winter festival grounds. During the voucher sale you may also purchase a parking voucher that allows you to park in one of the parking lots. It is not possible to reserve book a specific parking place. Upon payment you will receive a voucher to be used when parking your car. The period for this voucher sale will be announced on our website. It is also possible to use the parking lot without a voucher, against cash payment.

21.2 All visitors expressly agree to indemnify the Organiser against any liability for damage caused to, theft of, or other accidents involving vehicles or persons on the official Winter parking lots. 

ARTICLE 22

22.1 The Organisers are liable for direct damage suffered by a visitor that is directly and solely caused by a breach on the part of the Organiser, but only damage for which the Organiser is insured and which is compensated by the insurer is eligible for compensation. Excluded from compensation are: (i) consequential damage, (ii) immaterial damage (iii) and intentional damage or damage caused by wilful recklessness of the visitor.

22.2 All visitors enter the Tomorrowland Winter parking lots and grounds at their own risk, in the sense that the Organiser does not accept any liability for damage caused by entering the site and/or attending the concerts, e.g. loss of hearing, loss of vision, or other physical impairments.

ARTICLE 23

23.1 The Organiser may only cancel or postpone Tomorrowland Winter in the event of force majeure or if the Organiser has another demonstrable compelling reason to cancel or postpone Tomorrowland Winter. Force majeure events include but are not limited to: terrorist threats, terrorist attacks, inclement weather, strikes, fire, war, government intervention, pandemics, illness of artists, failure of and/or delays in technical facilities, failure of and/or delays in means of transport, etc.

23.2 In no event is a refund of the purchase price possible if visitors wish to cancel their ticket for Tomorrowland Winter due to concerns over terrorist threats and/or attacks. 

ARTICLE 24

24.1 Cashless - general

“Cashless payments” are the payment method used at Tomorrowland Winter (“the Festival”). The Organisation reserves the right to allow other payment methods, such as cash payments and/or payments via other electronic devices.
“Pearl” is the official currency at Tomorrowland Winter. Visitors can purchase “Pearls” via the Tomorrow Winter Cashless system by an online top-up or a top-up at Tomorrowland Winter. 
Through an online top-up transaction on the website or by entering Tomorrowland Winter, visitors automatically accept the Cashless terms and conditions set herein.
The Organiser cannot be held liable if the cashless system does not work, does not work without defects or only works in part during Tomorrowland Winter. In that event, the Organiser will provide a back-up scenario for Visitors.

24.2 Cashless - transaction disputes

24.2.1 Top-up transactions

All disputes related to online top-up transactions must be reported immediately to cashlessrefunds@tomorrowlandwinter.com. Complaints related to online transactions will be accepted up to three months after Tomorrowland Winter. Visitors are asked to include the necessary supporting documentation when they communicate with the Organiser.
Visitors must report disputes regarding top-up transactions made at Tomorrowland Winter to both a Cashless Customer Service point at Tomorrowland Winter and email these to cashlessrefunds@tomorrowlandwinter.com. The Organiser reserves the right to refuse disputes if neither proof nor documentation regarding the dispute have been submitted. Visitors can track top-up transactions in their online Cashless Account.

24.2.2 Other transactions

All other transaction disputes must be reported to the Cashless Customer Service point at Tomorrowland Winter as soon as possible.

24.3 Support in the case of loss or theft of the value

Visitors are at all times responsible for their cashless support (Bracelet or Cashless Card) onto which the “Pearls” were topped-up. The Organiser cannot be held liable for theft or loss.
In the event of loss or theft, Visitors can deactivate their cashless support via their online Cashless Account or by visiting a Cashless Customer Service point at Tomorrowland Winter.

24.4 Refunds

With the exception of the Bonus Pearls and Pearls pre-loaded by the Organiser, cashless Pearls can only be refunded after the festival. As a result, the Organiser will not refund any Pearls during the Festival (even if a Visitor is denied admission to the Festival).
All refunds are subject to a refund fee.
In the case of a back-up scenario, the Organiser will propose an alternative payment method for Visitors. The Organisation reserves the right not to refund any Pearls.

24.4.1 Automatic refunds

All online top-ups or transactions through the website are subject to automatic refunds if implemented by international brands. The international brands are: Bancontact, iDeal, VISA and Mastercard. The Organisation reserves the right to add or remove payment methods if necessary.
The Organiser will strive to initiate automatic refunds within a period of 7 days following the end of the Festival. That timeframe is subject to possible delays that are beyond the Organiser’s control. The refunds will be paid using the same method as the one used for the online top-up. The time at which the payment is visible on the proof of the electronic payment method depends on the currency, the country and the required processing time where the payment processor is based.
Refunds that qualify for an automatic refund are effected automatically. The Organiser is not able to manually block certain payments, nor is the Organiser authorised to change the payment method of the refund.

24.4.2 Manual refunds

Manual refunds will be applicable to all amounts that are topped-up on the cashless support during the festival.
Manual refunds may be requested until Sunday 31 March 2019, 23h59 CET. No requests for a refund submitted after this date will be taken into account. We advise our Visitors to make maximum use of online top-ups.
The Organiser endeavours to begin the refund process within a period of seven working days after the end of the registration period for these refunds. This timeframe is subject to possible delays beyond the Organiser’s control. The refunds will be conducted using the payment method indicated by the Visitor on the “manual refund form”.
Because manual refunds are processed individually, there is a minimum processing period between the notification from the cashless system and the effective payment. This processing period will take approximately three banking days. The Organiser cannot be held liable within this minimum processing period. The processing period depends on the selected refund method.
Visitors are responsible for providing the correct refund information to the Organiser. If Visitors do not provide the Organiser with the correct information, the Organiser reserves the right to not carry out the refund.
NON SEPA refunds are subject to an additional bank fee of € 7.00, which will be deducted from the amount of the refund. These payments require an additional processing period of at least three banking days and are subject to additional bank charges imposed by the destination bank. Visitors will pay these charges.

24.5 Processing of payment data and privacy statements

24.5.1 Ingenico

For Ingenico’s privacy policy, please see https://payment-services.ingenico.com/be/en/cookie-policy.  

ARTICLE 25 - SUNWEB’S GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Sunweb.be acknowledges the general terms and conditions of the Travel Industry Disputes Committee. 

25.1 Area of application 

These general terms and conditions are applicable to the sales of travel services that are booked after July 1st2018 and are in accordance with the Legislation concerning the sales of travel packages, linked travel arrangements and travel services of November 21 2017.

25.2 Promotion 
25.2.1 The information in the travel brochure is binding on the tour operator or travel agent that published the brochure, unless: a) changes to this information are notified to the traveller clearly, in writing and prior to the conclusion of the contract; the brochure must clearly state this;
b) subsequent changes occur pursuant to a written agreement between the parties to the contract. 
25.2.2 The tour operator and/or travel agent may discontinue some of their travel promotion in full or in part for a specified or unspecified period. 

25.3 Information to be provided by the tour operator and/or travel agent 
The tour operator and/or travel agent are required: 
25.3.1 to provide to the travellers in writing prior to concluding the contract for organising or mediating travel:
a) the general information pertaining to passports and visas and the formalities related to health care that are necessary for the trip and accommodation, in order to enable the travellers to get the necessary documents in order. Travellers who do not have the Belgian nationality must make inquiries with the relevant embassy/embassies or consulate(s) regarding what administrative formalities they must comply with;
b) information about the taking out and the contents of cancellation and/or assistance insurance;
c) the general and special terms and conditions applicable to the contracts. 
25.3.2. to provide the travellers with the following information in writing no later than seven calendar days before the departure date: 
a) timetables and stops and connections and, if possible, the traveller’s seat;
b) name, address, telephone and fax number and/or email address of either the local representative of the tour operator and/or mediator, or the local bodies that can assist the traveller in the case of difficulties or the travel agent or the tour operator directly;

The aforementioned period of seven calendar days is not applicable in the case of a contract concluded tardily: 

25.4 Information to be provided by the traveller 

The traveller must provide the tour operator and/or travel agent with all useful information expressly requested from the traveller or that could reasonably affect the trip. 
If the traveller provides incorrect information and this leads to additional costs for the tour operator and/or travel agent, such costs may be charged. 

25.5 Formation of the contract 
25.5.1 When the trip is booked, the travel agent or the tour operator is required to give the traveller an order form in accordance with the law.
25.5.2 The contract for organising travel is formed when the traveller receives the written confirmation of the booked trip from the tour operator, whether or not via the travel agent acting on behalf of the tour operator. 

If the contents of the order form deviate from those of the travel confirmation or if there is no confirmation within 21 days after the order form is signed, the traveller may presume that the trip was not booked and is entitled to the immediate refund of all amounts already paid. 

25.6 Price 
25.6.1 The price agreed in the contract cannot be revised unless this is expressly provided for in the contract, along with the precise calculation method, and in so far as the revision is the result of a change in:
a) the exchange rates applied to the travel and/or
b) the transportation costs, including fuel costs, and/or 
c) levies and taxes owed for certain services. 
In that event, a condition is that said changes will also give cause to reduce the price.
25.6.2 In no event may the price set in the contract be increased within the 20 calendar days that precede the departure date. 
25.6.3 If the increase exceeds 10% of the total price, the traveller may terminate the contract without owing compensation. In this event, the traveller is entitled to the immediate refund of all the amounts he has paid to the tour operator. 

25.7 Payment for the trip 
25.7.1 Unless expressly agreed otherwise, when signing the order form the traveller pays part of the total travel sum as provided in the special travel terms and conditions by way of advance.
25.7.2 If, after being notified that he is in default, the traveller fails to pay the advance or travel sum required, the tour operator and/or the travel agent will have the right to automatically terminate the contract with the traveller, with the costs being borne by the traveller.
25.7.3 At the moment of purchase, a prepayment of at least 50% up to a maximum of €2500 with a debit or credit card will become due. Bank transfer is not possible.

 Unless agreed otherwise on the order form, the traveller will pay the balance no later 14 calendar days after the booking date and on condition that he receives the written confirmation of the trip and/or the travel documents in advance or at the same time. In case of non-payment of the remaining amount, prepayment will not be refunded. There will be a 75% cancellation fee up to 30 November 2018 and a 100% cancellation fee from 1 December 2018.

25.8 Transferability of the booking 
25.8.1 The traveller may, prior to December 15 2018, let the travel agent change a name in the package to the name of a third party against for a fixed fee of €350, who must comply with all conditions of the contract for the organisation of the travel. 
25.8.2 The transferring traveller and the transferee are jointly and severally liable for the payment of the total price of the trip and the costs of the transfer.

 
25.9 Other changes by the traveller 
If the traveller requests a different change, the tour operator and/or the travel agent may charge the costs incurred as a result. 

25.10 Change by the tour operator prior to departure 
25.10.1 If, prior to the trip, one of the essential elements of the contract cannot be executed, the tour operator must inform the traveller of that as soon as possible, but in any event prior to departure and inform him of the possibility of terminating the contract free of charge, unless he accepts the tour operator’s proposed change. 
25.10.2 The traveller must inform the travel agent or the tour operator of his decision as soon as possible, but in any event prior to departure.
25.10.3 If the traveller accepts the change, a new contract or an addendum to the contract must be compiled announcing the changes made and the effect thereof on the price.
25.10.4 If the traveller does not accept the change, he may request the application of Article

25.11 Termination by the tour operator prior to departure 
25.11.1 If, prior to the commencement of the trip, the tour operator terminates the contract due to a circumstance that can be attributed to the traveller, the traveller has the choice between:
- either accepting a new trip offered of similar or better quality, without having to pay a surcharge: if the trip offered as a replacement is of a lesser quality, the tour operator must refund the price difference as soon as possible;
- or the refund, as soon as possible, of all amounts he paid pursuant to the contract.
25.11.2 Where applicable, the traveller can also claim compensation for the non-performance of the contract, unless: the tour operator cancels the trip because the minimum number of travellers stipulated in the contract and necessary for the trip, was not reached and the traveller is informed of this in writing within the period stated in the contract and at least 15 calendar days prior to the departure date; the cancellation is the result of force majeure, which does not include overbooking. Force majeure means abnormal and unforeseeable circumstances which independently of the wish of the party invoking it and the consequences of which could not be avoided despite all precautionary measures. 

25.12 Full or partial non-performance of the trip 
25.12.1 If it turns out during the trip that some of the services to which the contract pertains cannot be performed, the tour operator will take all necessary measures to offer the traveller appropriate alternatives free of charge with a view to the continuation of the trip.
25.12.2 If there is a difference between the intended services and those actually provided, the tour operator will compensate the traveller for this difference. 
25.12.3 If such an arrangement proves to be impossible or if the traveller does not accept said alternative for sound reasons, the tour operator must provide the traveller with an equivalent means of transport that takes him to the departure location and, as the case may be, compensate the traveller. 

25.13 Termination by the traveller 
The traveller may terminate the contract in full or in part at all times. If the traveller terminates the contract due to a circumstance that can be attributed to him, he will compensate the damage that the tour operator and/or mediator suffers as a result of the termination. Alternatively, the damages may be stipulated in the special conditions or in the travel schedule, but may not exceed 100% of the price of the trip. 

25.14 Liability of the tour operator 
25.14.1 The tour operator is liable for the proper performance of the contract in accordance with the expectations that the traveller may reasonably have on the basis of the provisions of the tour operator's contract, and for the obligations arising from the contract, irrespective of whether these obligations are to be carried out by the tour operator or by other service providers, without prejudice to the tour operator's right to hold these other service providers liable. 
25.14.2 The tour operator is as liable for omissions by its employees and representatives acting in the performance of their function as it is for its own acts and omissions.
25.14.3 If an international treaty is applicable to a service included in the contract, the tour operator’s liability will be excluded or limited in accordance with that treaty.
25.14.4 In so far as the tour operator itself does not provide the services provided for in the travel contract, its liability for material damage and compensation for the loss of enjoyment of the trip will be limited to twice the travel sum. 
25.14.5 For the rest, Articles 18 and 19 of the Act of 16 February 1994 are applicable. 

25.15 Liability of the traveller 
The traveller is liable for any damage suffered by the tour operator and/or travel agent, their employees and/or their representatives as a result of his error, or if he has failed to fulfil his contractual obligations. The error will be assessed according to the traveller’s ordinary behaviour. 

25.16 Complaints procedure 
Prior to departure: 
25.16.1 If the traveller has a complaint before departure, he must submit it to the travel agent and/or tour operator as soon as possible by registered letter or by recorded delivery. 

During the trip: 
25.16.2 The traveller must report complaints during the execution of the contract as soon as possible on the spot, in an appropriate and evidentiary manner, so that a solution can be sought. 
For this purpose, he must - in this order - contact a representative of the tour operator or a representative of the travel agent, or the travel agent directly or, lastly, the tour operator directly. 

After the trip: 
25.16.3 If a complaint is not satisfactorily solved on the spot or if it was impossible for the traveller to make a complaint on the spot, he must lodge a complaint with the travel agent or, failing that, with the tour operator by registered letter or by recorded delivery no later than one month after the end of the travel contract. 

25.17 Reconciliation procedure 
25.17.1 In the event of a dispute, the parties must first attempt to mutually reach an amicable settlement.
25.17.2 If this attempt to reach an amicable settlement fails within a period of one to three months, each of the parties involved may request the secretariat of the Reconciliation Unit of the Travel Disputes Committee to initiate reconciliation proceedings. All parties must agree to that.
25.17.3 To this end, the secretariat will provide the parties with an information brochure, reconciliation rules and an “agreement for reconciliation". The reconciliation proceedings will commence once the parties involved have completed and signed this contract (jointly or separately), and as soon as each party has paid an amount of € 50.
25.17.4 In accordance with the simple procedure described in the rules, an impartial conciliator will subsequently contact the parties in order to seek a fair reconciliation between the parties.
25.17.5 Any settlement reached will be laid down in a binding written agreement. 

Secretariat of the “Reconciliation Unit”: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussels, email: verzoening.gr@skynet.be 

25.18 Arbitration or Court 
25.18.1 If no reconciliation proceedings are instituted or if these fail, the claim will be under the jurisdiction of the competent court of Antwerp.
25.18.2 In respect of claimed amounts starting at € 1,250, each defendant has a period of 10 calendar days to refuse the arbitration proceedings request by the claimant by registered letter, following which the dispute can be brought before the ordinary court. For amounts below € 1,250 the option to refuse the arbitration proceedings is only available to the traveller. 
25.18.3 These arbitration proceedings are regulated by dispute regulations and can only be instituted after no amicable settlement can be reached within a period of four months following the (envisaged) end of the trip (or possibly starting from the performance that gave rise to the dispute). Disputes related to physical injury can only be adjudicated by the courts. 
25.18.4 The arbitral tribunal, comprised equal numbers of representatives, will hand down an award in accordance with the dispute regulations that is binding and conclusive. This award cannot be appealed. 

Secretariat of the arbitral tribunal and general secretariat of the Travel Disputes Committee: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussels
e-mail: clv.gr@skynet.be 

 

ARTICLE 26 - SUNWEB SPECIAL TERMS AND CONDITIONS

26.1 Formation and contents of the agreement
26.1.1 Formation
When you have provided all data and agreed to the general and special terms and conditions, Sunweb.be considers this to be a definitive reservation. The special terms and conditions will be applied in the event of changes and cancellations. Sunweb.be also considers a request for a reservation a definitive reservation. After the formation of the agreement, the traveller will receive a written or electronic confirmation, possibly in the form of an invoice.
26.1.2 Revocation
The tour operator’s offer is without obligation and if necessary, may be revoked by it. Revocation must take place as soon as possible, but no later than eight office hours after acceptance, stating reasons. Revocation due to correction of errors in the calculation of the travel sum is permitted. Revocation due to an increase of the travel sum must comply with the requirements in Article 26.4.
26.1.3 Travel time
If, in the event of trips that include transportation, the travel time and duration of the stay is stated in days in the publication, the days of departure and arrival will be considered whole days, regardless of the departure and arrival times. In some instances, the actual duration of the stay at the destination may be fewer days than stated in the publication.

26.2 Travel sum
26.2.1 Prices
The prices stated on the Sunweb.be website (www.sunweb.be) are per person (in the event of travel by air, inclusive of airport tax) and are only valid if the minimum number of travellers is reached. Lockers and the like must be paid on site. The stated prices of these local costs are an indication and may vary at the destination. The prices are determined on the basis of prices, taxes and exchanges rate of October 2010.
The costs of the charter flights are based on a fuel cost of € 520 per megaton. A price revision will be effected in the event of an increase or decrease starting at 15%.
This means that if the fuel cost is higher than € 598 per megaton, the following surcharge will apply. For each additional € 20 that is exceeded, the following surcharge again applies (a second surcharge will be calculated for € 618 per megaton, third surcharge for € 638 per megaton, etc.)
If the fuel is cheaper than € 442 per megaton, the following amount will be applied as a discount. For each additional decrease of the fuel price of € 20, this again applies (a second discount will be granted at € 422 per megaton, third discount at € 402 per megaton, etc.).
26.2.2 Change of travel sum
Sunweb.be has the right to increase the travel sum up to 20 days prior to the departure date (in the case of own transport prices before the date of arrival of the first stay booked) in connection with changes to the transportation costs (including fuel costs), taxes, levies owed and the applicable exchange rates.

26.3 Bookings and payment
26.3.1 Joint and several liability
The person who books the trip is jointly and severally (also for all other people for whom he/she books). In the case of minor travellers, the consent of parents or guardians must be demonstrated. All traffic (including payments) between the traveller(s) and the travel agent is solely between the person who booked the trip.
26.3.2 Changes
After the invoice is prepared, you may ask for a name change before December 15 2018. For each name change € 350 of change-over costs will be charged. A postponement of the departure date or a reduction of the number of paying passengers will be considered a (partial) cancellation to which the cancellation terms and conditions are applicable
26.3.3 Cancellation
Cancellations must be notified in writing within three days after the event as a result of which the trip is cancelled (in full or in part). Bear in mind that a cancellation is never free of charge. This is only the case if you have taken out cancellation insurance and if you have a valid right to a partial refund of the travel sum. Sunweb.be can only process a cancellation if it has been submitted in writing by the person who booked the trip. A fellow traveller is not jointly and severally liable and can therefore not report a cancellation. For a complete overview and specific cancellation terms and conditions, see the special terms and conditions.
26.3.4 Cancellation costs
If an agreement is cancelled, the traveller will owe the following cancellation costs in addition to any reservations costs:
a. in the event of cancellation prior to 1 December 2018: 75%
b. in the event of cancellation from 1 December 2018: 100% of the travel sum.

In the event of a cancellation, the price of the insurance and the policy costs are always charged in addition to the cancellation costs, unless these amount to the entire travel sum.
26.3.5 Payment
The advance is 50% of the travel sum, with a maximum of € 2,500. The balance must be paid to Sunweb.be within 14 calendar days after booking.
If you book within six weeks prior to departure, you must transfer the total amount in one go.
If you fail to pay in a timely fashion, Sunweb.be will inform you of that in writing. You will then have the opportunity to pay the amount owing within seven working days. If payment is still not made, the contract will be deemed to have been cancelled. Sunweb.be has the right to charge the cancellation costs owed for that.
26.3.6 Interest and costs
Each unpaid invoice automatically entails, thus without an obligation to notify default, interest of 12% per annum as from the invoice date.
In addition, damages of 15% will be owed automatically, thus without an obligation to notify default being, with a minimum of € 37,50.
Payments of invoices after the due date will first be allocated to the interest due, then to the damages and lastly to the oldest outstanding invoice.

26.4 Jurisdiction
These conditions are exclusively governed by Belgian law, with the exclusion of conflict rules. All disputes ensuing from the present booking fall under the express jurisdiction of the courts of Antwerp and in particular, the Peace Court of the 12th District.

ARTICLE 27

27.1 These General Terms and Conditions are governed solely by Belgian law, with the exception of rules on the conflict of laws.  

27.2 All disputes will be adjudicated by the competent court in Antwerp to the exclusion of all other courts.

27.3.    However, the Organiser remains entitled to submit a claim to the court that would have jurisdiction pursuant to the statutory rules of jurisdiction.

27.4 If any provision in these General Rules and Conditions, or any part thereof is, or is declared, invalid or unenforceable, the other provisions of these General Rules and Conditions or the remaining part of that provision will remain in full force and this provision will be automatically replaced (by operation of law) by a valid provision that corresponds to the purport of the invalid provision as much as possible.

FAILURE TO COMPLY WITH THE GENERAL RULES AND CONDITIONS WILL RESULT IN ADMISSION BEING REFUSED OR DENIED, OR IN BEING EXPELLED, WITHOUT ANY REFUND OF THE ENTRANCE FEE. ALL VISITORS WHO ARE REFUSED OR DENIED ADMISSION OR ARE EXPELLED ARE OBLIGED TO IMMEDIATELY LEAVE THE FESTIVAL GROUNDS.

 

INSOLVENTNOST IN VARSTVO V PRIMERU LIKVIDNOSTNIH TEŽAV AGENCIJE

CMT bo potnikom omogočil vrnitev v domovino v primeru, da bi ponudnik v času potovanja potnika postal insolventen. V primeru neizogibnih okoliščin, npr. terorističnih napadov ali naravnih nesreč, bo CMT zagotovil potnikom nastanitev podobnega standarda, kot so bile nastanitve na potovanju. Organizator bo potnikom povrnil stroške do višine treh nočitev. To velja le za primere, ko ni mogoč pravočasen povratek v domovino.
CMT kot organizator potovanja zagotovi jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav CMT. V primeru, da likvidnostne težave agencije vplivajo na izvedbo potovanja oziroma aranžmaja, ki se je že začel izvajati, jamstvo obsega tudi brezplačno zagotovitev povratka potnikov in financiranje nastanitve pred povratkom, če je to potrebno.

Osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in asistenčni storitvi, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov ZVPot-H:

Podatki o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:
- Številka garantnega pisma in datuma izdaje: TK49901516792 z dne 19.4.2019
- Izdajatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
- Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.

Podatki o asistenčnem centru na Zavarovalnici Triglav, d.d., ki zagotavlja potrošniku asistenčno storitev v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Likvidnostne težave, skladno z veljavno zakonodajo nastopijo v primeru, ko je organizator potovanj nesposoben pravočasno izpolnjevati pogodbeno dogovorjene obveznosti. V navedenem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanj, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti in za to predloži ustrezno dokazilo. V kolikor po poteku navedenega roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav.

Kontaktni naslov:
Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami,
Asistenčno - storitveni center

Telefonska številka: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864